Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Ventvergunning, aanvraag

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur hebt u geen ventvergunning nodig.

In de onlangs vastgestelde APV 2017 is de vergunningplicht voor venten komen te vervallen. U kunt zonder vergunning venten, wanneer u zich aan de volgende voorschriften houdt:

1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

2. Het is verboden te venten tussen 20.00 en 10.00 uur.

3. Het is niet toegestaan binnen een straal van 500 meter van een evenement te venten. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.

4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.