Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Een kind kan al naar school gaan als het 4 jaar oud is. Het is dan nog niet leerplichtig. Is uw kind 4 jaar en gaat het al wel naar school? Dan moet u afwezigheid melden aan school.

Na de volledige leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht verlengt de leerplicht:

  • totdat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of
  • tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt.

Een startkwalificatie is een vwo-diploma, een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. Door de kwalificatieplicht moet een jongere onderwijs blijven volgen. De jongere mag dit wel combineren met werken, zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Regelen

U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor het op tijd inschrijven van uw kind(eren) bij een school.  

Contacten Leerplicht en kwalificatieplicht
Gaat uw kind naar de basisschool, het voorgetzet of speciaal onderwijs dan neemt u bij vragen contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente Bergen.

Gaat uw kind naar het MBO, dan neemt u contact op met de kwalificatieplichtambtenaar van de gemeente Alkmaar.
Voor het MBO-onderwijs is dit regionaal geregeld en voert de gemeente Alkmaar dit (o.a.) uit namens de gemeente Bergen.

Adressen scholen
Op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin treft u een overzicht aan van alle scholen die er in de gemeente Bergen zijn.

Voorwaarden

De voorwaarde voor een volledige leerplicht is:

  • Uw kind is tussen de 5 en 16 jaar oud.

Kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ook naar school. Voor hen geldt de leerplicht ook. Asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn, vallen hier ook onder.

De voorwaarden voor de kwalificatieplicht zijn:

  • Uw kind heeft nog geen startkwalificatie.
  • Uw kind is nog geen 18 jaar.
  • Uw kind volgt geen speciaal onderwijs met een uitstroomprofiel of dagbesteding.
  • Uw kind volgt geen praktijkonderwijs.

Nadat de leerplichtperiode afgelopen is, start aansluitend de kwalificatieplichtperiode.

Termijn

Houdt u er rekening mee dat u uw kind voor 1 mei aanmeldt bij de school waar uw kind het volgende schooljaar naar toe wil gaan.

Wisselt uw kind aan het einde van het schooljaar van school, houdt u er dan rekening mee dat u uw kind tijdig inschrijft bij de nieuwe school.