Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Monument slopen

Wilt u een monument slopen? Dan vraagt u een omgevingsvergunning met de activiteit 'monument slopen' aan. Dit geldt ook als u een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen. Of als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Daarbij moet u meestal ook een melding doen aan de gemeente. Meer hierover leest u bij "Slopen van pand of woning, melding". De melding is verplicht om de gezondheid en veiligheid van de mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Regelen

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

 • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
 • een bouwbestek
 • foto’s
 • een situatieschets
 • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
 • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening)

Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen. Moet u een vergunning aanvragen? Dit doet u ook via het Omgevingsloket online.

Voorwaarden

U moet meestal een omgevingsvergunning aanvragen:

 • als het gaat om de sloop van een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • als het gaat om de gehele of gedeeltelijke sloop van een monument.
 • als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Als u een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
 • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor het slopen van een monument. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Termijn

Bij de omgevingsvergunning zijn er 2 procedures: de reguliere en een uitgebreide.

 • De reguliere geldt bij eenvoudige aanvragen die het meest voorkomen zoals:
  • gemeentelijke en provinciale monumenten;
  • beschermde dorpsgezichten;
  • niet ingrijpende veranderingen bij rijksmonumenten.

Hier krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

 • De uitgebreide geldt in bijzondere gevallen zoals:
  • een omgevingsvergunning voor het milieu;
  • bij afwijking van het bestemmingsplan.

De beslistermijn is hier 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Bezwaar

Als het een vergunning betreft voor ingrijpende veranderingen van rijksmonumenten, geldt een uitgebreide procedure en kunt u zienswijze indienen op het ontwerpbesluit.

Reguliere procedure:
U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Uitgebreide procedure:
U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heeft u de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.