Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Wijkgerichtwerken, subsidie

Let op!

Vraag de subsidie voor 1 augustus aan.

Algemene informatie
De gemeente geeft een ondersteuningssubsidie aan wijk-, dorps- en/of bewonersverenigingen die tot doel hebben bewonersparticipatie te organiseren en stimuleren, ter bevordering van leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken en buurten van de gemeente Bergen.

De ondersteuningssubsidie is bedoeld voor het in stand houden van de wijkvereniging. Alleen de volgende activiteiten komen in aanmerking voor een subsidie:

  • organisatie ledenvergadering of bijeenkomsten;
  • uitgeven van nieuwsbrieven;
  • vaste verenigingskosten (inclusief bestuurskosten).

Regelen

Subsidie aanvragen
Uw vereniging vraagt zelf de subsidie aan bij de gemeente. Een jaarsubsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.
Op uw subsidieaanvraag moet u vermelden wat uw ledenaantal per 1 januari van het huidige jaar is. Zonder deze informatie kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

De gemeenteraad heeft budgetten per wijk vastgesteld. De budgetten worden verdeeld over de verenigingen binnen de wijk op basis van het ledenaantal.

Termijn

De gemeente neemt binnen vijf maanden een beslissing over uw aanvraag voor een jaarsubsidie.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.