Home | Openingstijden | Contact
aanmelden

Bijstand, kosten kinderopvang

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Deze wet regelt de verstrekking van toeslagen voor kinderopvang en stelt eisen aan de kwaliteit van de opvang en regelt de handhaving daarvan.

Voor wie?
De wet geldt niet alleen voor werkenden, maar ook voor personen die een traject volgen gericht op arbeidsinschakeling of inburgering, of die scholing of een studie volgen. Op grond van de wet kunnen bepaalde doelgroepen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

De tegemoetkoming
De tegemoetkoming bestaat uit twee delen; het zogenoemde werkgeversdeel en de ouderbijdrage.
De belastingdienst is verantwoordelijk voor het verstrekken van het werkgeversdeel. Het is niet de bedoeling dat het gemeentelijk beleid de Wet Kinderopvang als voorliggende voorziening doorkruist. Wel kan de gemeente de ontbrekende ouderbijdrage verstrekken aan doelgroepouders.

Bijzondere bijstand en kosten ouderbijdrage
De volgende doelgroepen kunnen bijzondere bijstand aanvragen voor de ouderbijdrage:

 • Ouders in een re-integratietraject of inburgeringstraject die een uitkering ontvangen op grond van de WWB/IOAW/IOAZ of ANW;
 • Minderjarigen die scholing of een opleiding volgen en algemene bijstand (kunnen) ontvangen;
 • Studenten.

Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan de tijd dat iemand daadwerkelijk een traject volgt: is iemand twee maanden bezig met een re-integratietraject, dan geldt de toeslag ook voor die twee maanden en niet voor het hele jaar. Ditzelfde geldt ook voor de bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand en andere vormen van kinderopvang
In de volgende situaties is het misschien mogelijk dat u een vergoeding via de bijzondere bijstand ontvangt:

 • als u overblijfkosten maakt;
 • als u kinderopvang nodig heeft buiten de openingstijden van de 'formele' kinderopvang en een beroep moet worden gedaan op informele kinderopvang;
 • als er (nog) geen plaats is in de formele kinderopvang en er tijdelijk sprake is van informele kinderopvang;
 • als uw kind voor 2 dagdelen per week naar de peuteropvang gaat. 

Regelen

Aanvragen
U vraagt de bijzondere bijstand schriftelijk aan met het formulier hieronder. U stuurt in ieder geval het volgende mee:

 • Bewijs van inkomsten uit werk of uitkering.
 • Bewijs van uw vermogen.
 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Factuur of rekening van de kosten.

Contact met een consulent
Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met één van de consulenten Werk en Inkomen van de gemeente Bergen. Kijk bij Sociaal Team voor alle contactmogelijkheden.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
 • Uw kosten zijn noodzakelijk.
 • Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • De kosten zijn verbonden aan Nederland.

Termijn

De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.